IMG_1230

การแข่งขันฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11

โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ มีนาคม พ.ศ.2562

ณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์