นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นโยบายในการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส