S__24109119

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์