ประกาศ ประกาศ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒merged (pdf.io) (1)

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และ วาง พานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัสระแก้ว

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

 รายงานผลโครงการดำเนินงาน

 รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

 แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 แบบบรรยายลักษณะงาน

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และ ชาวบ้านตำบลวังสมบูรณ์ร่วมสืบสารประเพณีออกกพรรษาทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ณ วัดเขาลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลาในวันดังกล่าว