ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด  1

ดาวน์โหลด  2

รายงานงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562  ดาวน์โหลด

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด