การแข่งขันฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11

โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ มีนาคม พ.ศ.2562

ณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ประกาศ ประกาศ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒merged (pdf.io) (1)

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และ วาง พานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัสระแก้ว

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

 รายงานผลโครงการดำเนินงาน

 รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

 แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 แบบบรรยายลักษณะงาน

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น