ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นโยบายในการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส