ประกาศ ประกาศ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒merged (pdf.io) (1)

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

 รายงานผลโครงการดำเนินงาน

 รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

 แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 แบบบรรยายลักษณะงาน

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น