ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุน