โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 5 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว” css_animation=”appear”]