เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)