กีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10 “คลองหาดเกมส์”

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10 “คลองหาดเกมส์” โดยเทศบาลตำบลคลองหาดเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว