วันที่ 13 มิ.ย. พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562