ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์