ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
วังสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว