ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม2565 เวลา 09.00น.นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) อาสามัครกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังสมบูรณ์ เทศบาลตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ และ เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2565-ช่วงเช้าอบรมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ ช่วงบ่ายร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ วัดวังสมบูรณ์