จัดซื้อโต๊ะอาหารไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก จำนวน ๑๔ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โต๊ะอาหาร