093-576-4691
นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
096-854-5265
นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
Slider

ภาพกิจกรรม

“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินงานถังขยะเปียก

อบรมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

วังสมบูรณ์เกมส์ ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

เวทีการจัดการความรู้สานพลังการขับเคลื่อนการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกิจกรรม เสวนา “รูปธรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อ” โดยนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย (รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจการลดการจุดไฟเผาพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษด้านหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)