037-247295
นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
037-247294
นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
Slider

ภาพกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

“มหกรรม play day”

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดวังสมบูรณ์

ร่วมอบรมการขับเคลื่อนเครือข่ายไตรภาคี ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ณ วัดวังสมบูรณ์

งาน Kick – off สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างรายได้และอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน อำเภอวังสมบูรณ์ (อำเภอต้นแบบ)

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)

โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่13 บ้านเขาแหลมใน

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2565

โครงการการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ตลาดวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังสมบูรณ์