09 3576 4691
นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
06 1386 5022
นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
NO GIFT POLICY
ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลวังสม
1
งานนำเสนอ1

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รายละเอียด : ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV” “เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local Envi…

“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินงานถังขยะเปียก

อบรมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

วังสมบูรณ์เกมส์ ครั้งที่ 1

แหล่งท่องเที่ยววัดเขาลาน ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์