09-7106-4939
นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
09-6854-5265
นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
Slider

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

กิจกรรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17เมษายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดล

ลงพื่้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่9

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

ร่วมเดินขอรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565