09-7106-4939
นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
09-6854-5265
นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
Slider

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2565

โครงการการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ตลาดวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังสมบูรณ์

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

กิจกรรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17เมษายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดล

ลงพื่้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่9