นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานเทศบาล


นางวิชุดา ทองเบ้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจุภาพร แสงธรรม
ครู ค.ศ.1


นางสาวปรียาวัลย์ ก้านสันเที๊ยะ
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุภาลินี วุฒิพรม
ครู ค.ศ.1


นางสาวยุพาพร แก้กลางดอน
ครู ค.ศ.1

พนักงานจ้าง


นางสาวศศิธร ตุ้มทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวประภัสสร จันทบาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธาราทิพย์ คุ้มห้วยบง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรทิพย์ แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิตยา สินครบุรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรจันทร์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรักษ์สุดา ศรีปัตถา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภาวินี แป้นสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฬาลักษณ์ โตม่วง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปราณี ไชยบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมณทิวา เขียวพรมมา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรวรรณ อรุณ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสมถวิล แทนเกษม
คนงานทั่วไป


นางสาวจิตรา ดิษฐสุวรรณ
คนงานทั่วไป