นางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานเทศบาล


นางวิชุดา ทองเบ้า
ครูชำนาญการ


นางสาวจุภาพร แสงธรรม
ครูชำนาญการ


นางสาวปรียาวัลย์ ก้านสันเที๊ยะ
ครูชำนาญการ


นางสาวสุภาลินี วุฒิพรม
ครูชำนาญการ


นางสาวยุพาพร แก้กลางดอน
ครูชำนาญการ

นางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวแสงระวี คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


นางสาวศศิธร ตุ้มทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวประภัสสร จันทบาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวธาราทิพย์ คุ้มห้วยบง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวนิตยา สินครบุรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวพรจันทร์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวรักษ์สุดา ศรีปัตถา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวภาวินี แป้นสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพรรณพิมล เขียนสอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุดารัตน์ ชิดชาญชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวธนิดา ป่วนปั่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวจิตรา ดิษฐสุวรรณ
คนงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา นารี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)