นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล


นางสาวเดือนเพ็ญ เจียมอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนาฏยา วิสุทธิ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


นางสาวศิริพันธ์ วิสุทธิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกฤษณา โพธิ์อ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอมรรัตน์ เกรียนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนันท์นภัส แพงหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศิริมาศ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรพิมล บุญเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้