นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล


นางสาวเดือนเพ็ญ เจียมอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนาฏยา วิสุทธิ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง


นางสาวประชุมพร ตั้งเทียมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอมรรัตน์ เกรียนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศิริพันธ์ วิสุทธิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายปริญญา อินทร์วงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้