นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล


นางสาวเดือนเพ็ญ เจียมอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนาฏยา วิสุทธิ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกฤษณา โพธิ์อ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอมรรัตน์ เกรียนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศิริพันธ์ วิสุทธิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายปริญญา อินทร์วงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้