นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุเมธ แท่นทอง
นายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้าง


นางสาวอนัญญา ละวิโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายพิชิต อยู่พุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นายณัฐกิตติ์ มีวงษ์
คนงานทั่วไป
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นางสาวจันจิรา เกรียนโคกกรวด
คนงานทั่วไป
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นายกฤษณะ แต่งทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวิทยา ทองประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยรัตน์ รักษาสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นายชุมพล แก้วมงคล
ผู้ช่วยนายช่างไฟ


นางสาวสุวภีย์ ศิริม่วง
คนงานทั่วไป