นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานเทศบาล


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุเมธ แท่นทอง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


นายพิชิต อยู่พุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นางสาวจันจิรา เกรียนโคกกรวด
คนงานทั่วไป
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นายชัยรัตน์ รักษาสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นายชุมพล แก้วมงคล
ผู้ช่วยนายช่างไฟ


นายกฤษณะ แต่งทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายณัฐกิตติ์ มีวงษ์
คนงานทั่วไป
ช่วยปฏิบัติราชการกองช่าง


นายวิทยา ทองประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุวภีย์ ศิริม่วง
คนงานทั่วไป