นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานจ้าง


นางสาววราพรรณ์ แสงชวลิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญเรือง เชื้อในเวียง
พนักงานขับรถยนต์


นายพีรพล ศิวิลัย
คนงานทั่วไป


นายชัยรัตน์ รักษาสัตย์
คนงานทั่วไป