สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ 2560
(ไตรมาสที่ 1 และ 2)
รายการจำนวนโครงการจำนวนเงิน
ประเภทที่ 1
สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
--
ประเภทที่ 2
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
--
ประเภทที่ 3
สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
--
ประเภทที่ 4
สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
--
ประเภทที่ 5
สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ
--
รวม--