นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้าง


นางสาวชญาดา สร้อยสนธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิริยะ วิริยานนท์
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน


นายยวันวัติ แก้วดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายชำนาญ เกรียนโคกกรวด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวนฤมล ศรีสงคราม
คนงานทั่วไป


นายวิทยา ทองประเสริฐ
คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์ หุบกระโทก
คนงานทั่วไป


นายสมควร เกรียนโคกกรวด
คนงานทั่วไป


นายคงศักดิ์ สร้อยนาค
คนงานทั่วไป


นายครองยศ จารนัย
คนงานทั่วไป


นายอภินันท์ ฐีถะ
คนงานทั่วไป


นายกฤษณะ แต่งทรัพย์
คนงานทั่วไป


นายวิเชียร ทองเสื่อ
คนงานทั่วไป


นายอดุลย์ ฝืดสูงเนิน
คนงานทั่วไป