นางสาวทัศนีย์ ทองสัมฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวทัศนีย์ ทองสัมฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง


นางสาวสิริมา คันโธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวอัจฉราภรณ์ จารนัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายยวันวัติ แก้วดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายชำนาญ เกรียนโคกกรวด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวธนาพร มณทาชาติ
คนงานทั่วไป


นายวิริยะ วิริยานนท์
พนักงานขับรถยนต์


นายสมศักดิ์ หุบกระโทก
คนงานทั่วไป


นายสมควร เกรียนโคกกรวด
คนงานทั่วไป


นายคงศักดิ์ สร้อยนาค
คนงานทั่วไป


นายครองยศ จารนัย
คนงานทั่วไป


นายอภินันท์ ฐีถะ
คนงานทั่วไป


นายกฤษณะ แต่งทรัพย์
คนงานทั่วไป


นายวิเชียร ทองเสื่อ
คนงานทั่วไป


นายอดุลย์ ฝืดสูงเนิน
คนงานทั่วไป