การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567o21การขับเเคลื่อนจริยธรรม

1. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
2. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
3. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
4. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
5. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่
6. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราช
7. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

1. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
2. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
3. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
4. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท
5. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่
6. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราช

7. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจา
8. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท

9. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง