นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 097-106-4939

นายเทียบ จารนัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

นายนิพร ชินคำวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

นายสมาน ไทยโสภา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

นางบุญส่ง สุริยาการณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 096-854-5265

นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-386-5022

นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-326-1941

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม