นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร 093-5764691

นายเทียบ จารนัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร 096-180-2473

นายนิพร ชินคำวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร 087-124-4194

นายไตรรัตน์ มีวงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร 081-862-5159

นายอุดม กิจวรรณี
ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 065-973-5804


ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ว่าง
รองปลัดเทศบาล

นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-386-5022

นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-244-5447

นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 092-694-3222

นางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 063-190-5919

นางสาวทัศนีย์ ทองสัมฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 092-251-9669