นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 097-106-4939

นายเทียบ จารนัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 096-180-2473

นายนิพร ชินคำวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 087-124-4194

นายสมาน ไทยโสภา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์

นายพิศาล บุญเฟื่องฟู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 095-586-3118

ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
โทร : 096-854-5265

นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-386-5022

นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-326-1941

นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม