เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กรเพื่อการรับข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
saraban@wangsomboon.go.th
(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กร)


เจ้าหน้าที่่สารบรรณกลาง
นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์

เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์: 09 3389 2069, 09 2874 0956