ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

รายงานผลโครงการดำเนินงาน

รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบบรรยายลักษณะงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น