ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้การบริหารและจัดการความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้วย Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจุบัน