วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมการกสิกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ”

พันธกิจ

  1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  2. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
  3. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
  4. การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
  5. การพัฒนาด้านการเกษตร
  6. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  8. การพัฒนาด้านบริหารจัดการ