เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 98 ตารางกิโลเมตร (61,250 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ทั้งตำบล ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้านจำนวนหลังคาเรือนชายหญิงรวม
หมู่ที่ 1 บ้านวังสมบูรณ์526242266508
หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง291343356699
หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี271445457902
หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสำราญ416363353716
หมู่ที่ 5 บ้านคลองร่วม179225237462
หมู่ที่ 6 บ้านซับสิงโต201279295574
หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ภู274303347650
หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย186244237481
หมู่ที่ 9 บ้านซับทรายทอง273384349733
หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา4725185631,081
หมู่ที่ 11 บ้านวังบูรพา353412419831
หมู่ที่ 12 บ้านวังนคร140168174342
หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลมใน151184201385
หมู่ที่ 14 บ้านเขาหวาย158258224482
หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน149235221456
หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์290224239463
หมู่ที่ 17 บ้านวังพัฒนา392443496939
รวม4,7225,2705,43410,704

ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (19 ธันวาคม 2560)

  • ชาย
  • หญิง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนมีนาคม – เมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน มีฝนตกตลอดฤดู ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 54.74 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 21 – 23 องศาเซลเซียส

แหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 แห่ง แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวน 14 แห่ง และที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

– ลำคลองสายหลัก จำนวน 1 สาย
– ลำน้ำ ลำห้วย ลำคลองสายรอง จำนวน 14 สาย
– ฝายน้ำล้น จำนวน 28 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง
– ประปา จำนวน 34 แห่ง
– ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 14 แห่ง
– บ่อบาดาล จำนวน 76 แห่ง
– สระเก็บน้ำเล็ก/ใหญ่ จำนวน 152 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าโนนสาวเอ้ และ ป่าพระสะทึง)