นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

นายอนุวัฒน์  วงษาอ่ำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

นางผ่องศรี หลาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑

นางพิมพา จารนัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑

นายสุนิพัจ ครุธจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒

นายนคร วงษ์คำนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑

นายสวง อินคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑

นางสาวกนกอร ศิริม่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒

นายณัฐพล ศรีฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒

นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑

นายอ่อน หาญกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒

นายวิทูล จิวโพธิ์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒