นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 093-3413615

นายอนุวัฒน์  วงษาอ่ำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 082-5218938

นางผ่องศรี หลาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑
เบอร์โทรศัพท์ 082-2067101

นางพิมพา จารนัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑
เบอร์โทรศัพท์ 089-9391150

นายสุนิพัจ ครุธจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒
เบอร์โทรศัพท์ 098-5593839

นายนคร วงษ์คำนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑
เบอร์โทรศัพท์ 081-8698744

นายสวง อินคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑
เบอร์โทรศัพท์ 084-5351416

นางสาวกนกอร ศิริม่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒
เบอร์โทรศัพท์ 064-8124628

นายณัฐพล ศรีฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒
เบอร์โทรศัพท์ 080-8799544

นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๑
เบอร์โทรศัพท์ 098-2819653

นายอ่อน หาญกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒
เบอร์โทรศัพท์ 087-0482119

นายวิทูล จิวโพธิ์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ๒
เบอร์โทรศัพท์ 065-8153151