นางนวรัตน์ พันธุเวช
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานเทศบาล


นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสิรีรัศมิ์ รักษาสัตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธีราภรณ์ กรดคีรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายณฐภัทร ลี้อิศรามาศ
นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง


นางสาวอัญชลี นาชีวะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์เพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวปาริชาติ เชิดโคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นายสามารถ โพธิ์มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิทยา วงศ์รักษ์
พนักงานขับรถยนต์


นายคศิษฐ์ศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานขับรถยนต์


นายไพโรจน์ สอนดี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมศักดิ์ มาพร้าว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุรินทร์ ผิวละออ
พนักงานดับเพลิง


นายอาทิตย์ พาวีระ
พนักงานดับเพลิง


นายนัธทวัฒน์ กาบคำ
พนักงานดับเพลิง


นายพิชิต อยู่พุ่ม
พนักงานดับเพลิง


นางสาวสิริมา คันโธ
นักการ


นางสาวณัฐชา นวลตา
ภารโรง


นายไพโรจน์ ไซแก้วดวง
ยาม