นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาล


นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสิรีรัศมิ์ รักษาสัตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธีราภรณ์ กรดคีรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนัฐวุฒิ สีขาวอ่อน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวลลิดา ตาลศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร

พนักงานจ้าง


นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์เพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวกุลริศา อินทรเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวศศิมา เมืองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวศิน ไทยโสภา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสาวนฤมล ศรีสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวธัญชนก บรรณสาร
ผู้ช่วยนิติกร


นายสุรินทร์ ผิวละออ
พนักงานดับเพลิง


นายไพโรจน์ สอนดี
พนักงานขับรถยนต์


นายนัธทวัฒน์ กาบคำ
พนักงานดับเพลิง


นายพิชิต อยู่พุ่ม
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ มาพร้าว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


ภารโรง


นายไพโรจน์ ไซแก้วดวง
ยาม