นางนวรัตน์ พันธุเวช
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม