ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นางสาวปราณี แจ้งโลก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นางพิกุล แก้วพลงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-386-5022


นางสาวพรรษา มีของ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-326-1941


นายเอกชัย คุรุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-457-7646


นางสาวทัศนีย์ ทองสัมฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม