1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมสะดวก

พันธกิจ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา
2. ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา
3. วางแผนด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคารจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ

พันธกิจ :

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย

เป้าประสงค์ :

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ รู้เท่าทันโลก
 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณคุณภาพ :
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมศาสตร์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะยุง
6. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อจำนวนประชากรทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

พันธกิจ : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและเพิ่มช่องการจัดจำหน่ายร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พันธกิจ : ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษา (ขุดลอก/กำจัดวัชพืช)
3. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยจำนวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลจำนวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

พันธกิจ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนจำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปจำนวนประชาชนที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ความเชื่อมโยง

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ