นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานจ้าง


นายสมบูรณ์ สุริยาการณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาววราพรรณ์ แสงชวลิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญเรือง เชื้อในเวียง
พนักงานขับรถยนต์


นายพีรพล ศิวิลัย
คนงานทั่วไป


นายชัยรัตน์ รักษาสัตย์
คนงานทั่วไป