นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์


นายประดิษฐ์ วงษ์สา
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์


นายเทียบ จารนัย
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์


นางบุญส่ง สุริยาการณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์


นางสาวศมนธร กงซัว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์