นายวินัย บุญเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์


นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1


นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1


นายสมคิด ศิลลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1


นายนคร วงษ์คำนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1


นางพิมพา จารนัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1


นางผ่องศรี หลาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1


นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 2


นายสุชิน ผิวละออ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 2


นายนิพร ชินคำวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 2


นางประไพ ไพรหลวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 2


นางจำเนียร ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เขต 2