ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบมีถังน้ำถังโฟมในตัว