ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ