ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

คอนกรีต ศพด.ซับสิงโต