ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

หลังคากันแดด ศพด.ซับสิงโต