ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ศพด.