ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หลังคาหลัง ศพด.