ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฏาคม 2562

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2562
วันที่ 30 กรกฏาคม 2562