ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก็ว001-แปลง (3)