เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เรื่องรับสมัครบูคคลเพื่่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง001-แปลง (4)