รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

1