ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ