ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ด้วยเหตุพิเศษ (ต่อ)