รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ