เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติปลูกฝังฐานความคิดแยะแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส

ในการนี้ นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์มีความโปร่งใสและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA โดยมุ่งหมายให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป