วันที่   21 กันยายน  2564 เวลา 10.00 น. นางนวรัตน์ พันธุเวช  ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนฯ มีการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

รูป+ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ร่างแผน ปี 66-70